Mārupes pašvaldība līdzfinansēs 16 dzīvojamo māju pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas sistēmai Ziņas

Mārupes pašvaldība līdzfinansēs 16 dzīvojamo māju pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas sistēmai

Trešdiena, 2 novembrī, 2016

27.oktobrī Mārupes novada Dome pieņēmusi lēmumu piešķirt līdzfinansējumu 16 personām dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai par kopējo summu 19855,45 EUR apmērā.

Jau iepriekš informēts, ka 2016. gada 26. maijā Mārupes novada Dome pieņēma saistošos noteikumus „Par Mārupes novada pašvaldības finansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai”, kuru mērķis ir veicināt dzīvojamo māju pieslēguma centralizētajai kanalizācijas sistēmai izbūvi atsevišķām iedzīvotāju grupām (daudzbērnu ģimenēm, trūcīgajiem, maznodrošinātajiem, personām ar 1. vai 2.grupas invaliditāti, politiski represētajiem u.c.).  

Laika periodā no 2016. gada 9. septembra  līdz 10. oktobrim Mārupes novada pašvaldībā tika saņemti 27 pieteikumi pašvaldības finansējuma saņemšanai dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

Pašvaldības speciāli izveidota komisija izvērtēja saņemtos pieteikumus un lēma 16  pieteikumus atzīt par apmierināmiem un atbilstošiem noteikumu prasībām.

Četri pieteikumi tika atzīti par noraidāmiem, konstatējot iesniedzēju neatbilstību noteikumu prasībām, kā arī citus šķēršļus līdzfinansējuma saņemšanai, tai skaitā to, ka uz pieteikuma iesniegšanas brīdi pieslēgumi maģistrālajam tīklam jau ir izbūvēti.

  Savukārt, septiņi pieteikumi tika atzīti par apmierināmiem, piešķirot tiesības to iesniedzējiem saņemt pašvaldības līdzfinansējumu, tai pat laikā jautājumu par līdzfinansējuma apmēra noteikšanu un tā piešķiršanu atliekot līdz laikam, kad būs izbūvēts attiecīgais maģistrālais kanalizācijas vads.

Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts 100% apmērā no pieslēguma kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 2500,00 EUR par viena nekustamā īpašuma pieslēgumu.

Mārupes novada pašvaldība informēs katru iesniedzēju individuāli, vienlaikus nosūtot uzaicinājumu noslēgt līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanas un izlietošanas kārtību. Saņemot pozitīvu lēmumu, pieteikuma iesniedzējam vai viņa pilnvarotajai personai ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā ir jānoslēdz finansējuma līgums ar Mārupes novada Domi.

Ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas ar Mārupes novada Domi ir jānoslēdz pakalpojuma līgums ar AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” par kanalizācijas pakalpojumu izmantošanu pēc pieslēguma izbūves.

Gadījumā, ja iesniedzējs norādītajos termiņos nav noslēdzis augstāk minētos līgumus, Mārupes novada Domei pēc komisijas priekšlikuma ir tiesības atsaukt lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu.

Lai veicinātu dzīvojamo māju pieslēgšanos centralizētajai kanalizācijas sistēmai, arī 2017.gadā tiek plānots izsludināt konkursu uz pašvaldības finansējuma saņemšanu atsevišķām iedzīvotāju grupām. 

Sandra Fomina @nadja
žurnāliste
4 gadi 7 mēnešu 27 dienu portālā
Bija online 29 septembrī 11:21
Meklētājs būvniecības nozarē