Mārupē nekustamā īpašuma īpašniekus aicinā pārliecināties par būvatļauju derīguma termiņu Ziņas

Mārupē nekustamā īpašuma īpašniekus aicinā pārliecināties par būvatļauju derīguma termiņu

Pirmdiena, 14 novembrī, 2016

Mārupes novada Dome atgādina, ka būvēm, kuras nav nodotas ekspluatācijā un kurām nav pagarināta būvatļauja, tiek piemērots paaugstināts nekustamā īpašuma nodoklis. 

Šajā  gadā Mārupes novada Būvvalde ir apsekojusi 66 objektus, kuriem  beigusies  būvatļauja, un sastādījusi atzinumu par būves pārbaudi. Atbilstoši Būvniecības likuma 1.panta 1.apakšpunktam būvatļauja ir administratīvais akts ar nosacījumiem būvniecības ieceres realizācijai dabā – projektēšanai un būvdarbiem ­ līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā.

Atgādinām, ka maksimālais būv­darbu veikšanas ilgums līdz būves nodošanai  ekspluatācijā, būvēm, kurām veikts paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējums, ir pieci gadi, pārējām būvēm ­ astoņi gadi.

Lai pagarinātu būvatļauju Būvvaldē ir jāuzrāda aktuāla ēkas kadastrālās uzmērīšanas  lieta un jāiesniedz izpildmērījuma plāns par ēkas novietni un tai izbūvētiem ārējiem inženiertīkliem, kā arī uz pieprasīto pagarinājuma termiņu būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija.

Būvatļauju var pagarināt uz pasūtītāja pieprasīto laiku, ēkai, kurai nav veikts ietekmes uz vidi novērtējums  atbilstoši  likumam “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”, vai tās  kārta (ja ēku paredzēts īstenot pa kārtām) nav nodota ekspluatācijā noteiktajā termiņā.

Saskaņā ar normatīvo regulējumu, ja ir veikta atkārtota būvniecības ieceres izvērtēšana, Būvvalde var pagarināt būvdarbu veikšanas ilgumu uz Būvvaldes noteikto laiku, bet ne ilgāk kā uz trīs gadiem.

Ja ēka minētajos termiņos netiek nodota ekspluatācijā un ir mainījušies faktiskie vai  tiesiskie apstākļi, uz kuru pamata tika uzsākta būvniecība, Būvvalde var pieņemt lēmumu par pašvaldības teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem  neatbilstošas ēkas vai tās daļas nojaukšanu. 

Sandra Fomina @nadja
žurnāliste
4 gadi 7 mēnešu 27 dienu portālā
Bija online 29 septembrī 11:21
Meklētājs būvniecības nozarē