Notiks Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanas sanāksme Новости

Notiks Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanas sanāksme

Вторник, 17 января, 2023

Šodien notiks Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanas sanāksme.

Kā informē pašvaldība, teritorijas plānojuma uzsākšanas sanāksme notiks plkst.17 "Zoom" platformā.

Klātienes sanāksmes notiks 24.janvārī plkst.18 Ādažos, Gaujas ielā 33A un 31.janvārī plkst.18 Carnikavas.

LETA jau ziņoja, ka Ādažu novadā sāks izstrādāt teritorijas plānojumu 2025.-2037.gadam. Darbu laikā plānots izstrādāt divus tematiskos plānojumus - transporta attīstības plānu un ainavu tematisko plānojumu.

Plānojuma 1.redakcijas sagatavošanas posmā 2022.gadā paredzēts izvērtēt spēkā esošo Ādažu un Carnikavas novadu teritorijas plānojumu apbūves noteikumus, izvērtēt novada teritorijā spēkā esošos detālplānojumus un lokālplānojumus, sniedzot priekšlikumus to atcelšanai vai saglabāšanai.

Tāpat 1.redakcijas sagatavošanā plānots izstrādāt prasības dzīvojamās un publiskās apbūves izvietojumam teritorijās, kur konstatēts pieļaujamais trokšņa līmeņa pārsniegums, pārskatīt pašvaldības kompetencē esošās apgrūtinātās teritorijas un to aizsargjoslas, noteikt kritērijus teritorijām uzņēmējdarbības un ražošanas attīstībai.

Iecerēts arī izstrādāt priekšlikumus ūdenssaimniecības aglomerācijām un risinājumiem ārpus tām, pārskatīt pašvaldības īpašumu perspektīvo izmantošanu un atbilstību pašvaldības funkciju vajadzībām, izstrādāt nosacījumus plānojuma īstenošanai - apbūves uzsākšanai, detālplānojumu un lokālplānojumu izstrādei un izvērtēt spēkā esošās pilsētas un ciemu robežas un sagatavot priekšlikumus izmaiņām.

Pašvaldības teritorijas plānojums ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi un kuru izstrādā administratīvajai teritorijai vai tās daļai. 

Teritorijas plānojumu izstrādā atbilstoši vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijai un, ievērojot citus nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentus.

Pašvaldība līdz šī gada 1.augustam gaida rakstiskus priekšlikumus un viedokli par jautājumiem, kas skar teritorijas plānojumu.

Sandra Fomina @nadja
žurnāliste
5 лет 1 месяц 28 дней на портале
Был онлайн 28 марта в 17:06
Строительный поисковик