RNP pārvaldījumā esošās ēkas sliktā tehniskā stāvoklī varētu saremontēt par 12 miljoniem eiro Ziņas

RNP pārvaldījumā esošās ēkas sliktā tehniskā stāvoklī varētu saremontēt par 12 miljoniem eiro

Piektdiena, 9 decembrī, 2016

Rīga, 8.dec., LETA. Pašvaldības SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" (RNP) pārvaldībā ir 181 dzīvojamā ēka sliktā vai neapmierinošā tehniskā stāvoklī un to stāvokļa uzlabošanai vajadzīgi aptuveni 12 miljoni eiro.

Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas sēdē RNP sniedza informāciju par tā pārvaldīšanā esošajām dzīvojamajām mājām, kuru tehniskais stāvoklis vērtējams kā neapmierinošs. Visām sliktā tehniskajā stāvoklī esošajām dzīvojamām mājām beidzies būvniecības reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktais kalpošanas laiks konstruktīvajiem elementiem un inženiertehniskajām ietaisēm.

Saskaņā ar RNP veiktajiem aprēķiniem minēto dzīvojamo māju tehniskā stāvokļa uzlabošanai nepieciešami aptuveni 12 miljoni eiro. Šo dzīvojamo māju kopīpašnieku kopējais parāds 1.novembrī bija 1 729 834 eiro, kura atgūšanai Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā tiek veiktas parādu piedziņas darbības, tai skaitā tiesā celtas vairāk nekā 450 prasības par parādu piedziņu par kopējo summu, kas pārsniedz 1 086 500 eiro ar parādniekiem Sabiedrība noslēdza kopā 120 izlīgumus par kopējo summu, kas pārsniedz 138 700 eiro; parādniekiem RNP nosūtījusi vairāk nekā 500 brīdinājumus par parādu samaksu.

Lai ātrāk un efektīvāk risinātu problēmjautājumus saistībā ar RNP pārvaldīšanā esošajām dzīvojamajām mājām, kuras ir neapmierinošā vai sliktā tehniskā stāvoklī, uzņēmums atbilstoši nodrošinātajiem finanšu līdzekļiem un pieejamajiem darbinieku resursiem izstrādājis tehniskās apsekošanas atzinumus 112 dzīvojamajām mājām, savukārt vēl 38 tehniskās apkopšanas atzinumi pašreiz ir izstrādes procesā. Tuvākajā laikā RNP plāno pieteikt 31 ēku tehniskās apsekošanas atzinuma izstrādei.

Turklāt RNP pasūtījis un izstrādājis projektus ēku konservācijai vai atjaunošanai 39 dzīvojamajām mājām. Sadarbojoties ar Rīgas pilsētas būvvaldi, aktualizēta jautājumu risināšana par avārijas situāciju 20 dzīvojamajās mājās, par kurām būvvalde izdevusi administratīvos aktus vai rekomendējusi izstrādāt ēku konservācijas vai atjaunošanas projektus, vai pārtraukt attiecīgo ēku turpmāko ekspluatāciju līdz sabiedriskās drošības apdraudējuma novēršanai.

RNP pēdējo divu gadu laikā organizējusi kopā 275 dzīvokļu īpašnieku kopsapulces un aptaujas. 194 kopsapulcēs vai aptaujās dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības nepieņēma lēmumus vai atteicās no RNP plānotajiem remonta darbiem, kā arī finanšu līdzekļu uzkrājuma veidošanas nepieciešamajiem remonta darbiem.

Savukārt 81 kopsapulcē vai aptaujā dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības pieņēma lēmumus par RNP plānoto pasākumu veikšanu mājas tehniskā stāvokļa uzlabošanai un/vai finanšu līdzekļu nodrošināšanu attiecīgās dzīvojamās mājas tehniskā stāvokļa uzlabošanai.

RNP ir sagatavojis aprēķinus nepieciešamajiem remonta darbiem dzīvojamo māju tehniskā stāvokļa uzlabošanai, pamatojoties uz veicamo remonta darbu apjomu, tirgus cenām un saskaņā ar iepriekšējos gados organizēto publisko iepirkumu rezultātā saņemtajiem cenu piedāvājumiem.

Pārvaldnieks neapmierinošā vai sliktā tehniskā stāvoklī esošo dzīvojamo māju pārvaldīšanas maksā iekļāvusi maksājuma daļu finanšu līdzekļu uzkrājuma izveidei nepieciešamajiem remonta darbiem, kas par vienu dzīvokļa īpašuma kvadrātmetru mēnesī kalendārā gada ietvaros ir līdz 2,95 eiro kvadrātmetrā. Tādā veidā RNP 2017.gadā plāno iekasēt minētos maksājumus kopsummā par vairāk nekā vienu miljonu eiro.

Šogad RNP novērsa avārijas situācijas astoņās dzīvojamajās mājās, tai skaitā Dagdas ielā 3, Akmeņu ielā 22, Bišu ielā 17, Kalnciema ielā 16 (celtne Nr.2), Kokles ielā 6 (celtne Nr.1), Sarkandaugavas ielā 33, Sarkandaugavas 33/1'un Elijas ielā 16. Pašreiz avārijas remonta darbi tiek veikti dzīvojamajā mājā Patversmes ielā 22 k-2 un tos plānots pabeigt 2016.gada decembrī.

Minēto avārijas remonta darbu kopējās izmaksas pārsniedz 350 000 eiro.

Saskaņā ar izstrādāto plānu Sabiedrība 2017.gadā plāno veikt remonta darbus avārijas situācijas novēršanai un tehniskā stāvokļa uzlabošanai vismaz desmit dzīvojamās mājas, kā arī tehniskās dokumentācijas izstrādi dzīvojamām mājām, par kurām dzīvokļu īpašnieki līdz 1.janvārim un 2017.gada laikā būs izveidojuši pietiekamus finanšu līdzekļu uzkrājumus nepieciešamo pasākumu veikšanai. Minētā plāna izpildei Sabiedrība aplēsusi finanšu līdzekļus, kuru kopējā summa pārsniedz 450 000 eiro.

RNP norādīja, ka, ja dzīvojamajām mājām, kas ir neapmierinošā vai sliktā tehniskā stāvoklī, nepieciešamo remonta darbu apkopojumos paredzētu finanšu līdzekļu uzkrājuma veidošanu visiem nepieciešamajiem remonta darbiem vienlaicīgi, ņemot vērā dzīvokļu īpašnieku maksātspēju, finanšu līdzekļu uzkrājums remonta darbiem tiktu izveidots ne ātrāk kā pēc trīsdesmit gadiem.

Savukārt nepieciešamo finanšu līdzekļu iekasēšanai īsākā laikā RNP būtu nepieciešams būtiski palielināt katras šīs dzīvojamās mājas pārvaldīšanas maksu. Šāda dzīvojamās mājas pārvaldīšanas forma būtu ne vien pretrunā ar normatīvajiem aktiem, bet arī neefektīva, jo dzīvokļu īpašnieki nespētu samaksāt ikmēneša dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un saņemto pakalpojumu rēķinus saistībā ar tiem piederošo nekustamo īpašumu.

RNP informēja, ka būtiskākais iemesls, kāpēc pasliktinās dzīvojamo māju tehniskais stāvoklis, ir dzīvojamo māju kopīpašnieku zemā maksātspēja un izpratne par nepieciešamību veikt papildus finanšu līdzekļu uzkrājumu nepieciešamajiem remonta darbiem.

Jo īpaši tas attiecināms uz dzīvojamajām mājām, kas vecākas par 100 gadiem un kurām beidzies būvniecības reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktais kalpošanas laiks konstruktīvajiem elementiem un inženiertehniskajām ietaisēm. Kā būtisku iemeslu RNP minēja arī laikietilpīgās tiesvedības parādu atgūšanai no šo dzīvojamo māju kopīpašniekiem, bezmantinieku nekustamie īpašumi, kā arī pamestie nekustamie īpašumi, kuru īpašnieki dažādu iemeslu dēļ nav sasniedzami.

Sandra Fomina @nadja
žurnāliste
5 gadu 1 mēnesis 24 dienas portālā
Bija online 19 martā 15:16
Meklētājs būvniecības nozarē