Jaunā Rīgas teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros sabiedrībai iepazīstināšanai tiek nodoti 11 tematisko plānojumu projekti Ziņas

Jaunā Rīgas teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros sabiedrībai iepazīstināšanai tiek nodoti 11 tematisko plānojumu projekti

Svētdiena, 6 novembrī, 2016

Jaunā Rīgas teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros sabiedrībai iepazīstināšanai tiek nodoti 11 tematisko plānojumu projekti Turpinot jaunā Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam izstrādi, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (turpmāk- Departaments) sagatavojis 11 tematisko plānojumu projektus, kas būs par pamatu teritorijas plānojuma risinājumiem.

No ceturtdienas, 3.novembra līdz 1.decembrim iedzīvotāji aicināti ar tiem iepazīties, apmeklējot izstādi, kas izvietota Rīgas domes ēkā (Rātslaukumā 1) 1.stāvā vai elektroniski www.rdpad.lv

Tematisko plānojumu ietvaros tiek risināti teritorijas plānošanas jautājumi, kas saistīti ar atsevišķu nozaru attīstību. Jaunā Rīgas teritorijas plānojuma veidošanas ietvaros izstrādāti šādi tematiskie plānojumi: Mājokļu attīstības tematiskais plānojums, Transporta attīstības tematiskais plānojums, Valsts un pašvaldību funkciju nodrošināšanai nepieciešamo teritoriju tematiskais plānojums, Uzņēmējdarbības funkciju nodrošināšanai nepieciešamo teritoriju tematiskais plānojums, Rīgas brīvostas temsatiskais plānojums, ūdens teritoriju un krastmalu tematiskais plānojums,

Apstādījumu struktūras un publisko ārtelpu tematiskais plānojums, Rīgas kultūrvēsturisko teritoriju tematiskais plānojums, Ainavu tematiskais plānojums, Meliorācijas attīstības tematiskais plānojums, kā arī Aizsargjoslu un aprobežojumu tematiskais plānojums.

Tematiski plānojumi sagatavoti, ņemot vērā veiktās izpētes, darba grupu, kā arī sabiedrības pārstāvju priekšlikumus, kas izskanējuši dažādos sabiedrības līdzdalības pasākumos, piemēram, apkaimju iedzīvotāju aptaujās, sanāksmēs, diskusijās  u. c.

Līdz 1.decembrim iedzīvotāji, nekustamo īpašumu saimnieki, uzņēmēji u.c. interesenti aicināti iepazīties ar 11 tematisko plānojumu projektiem, kā arī informāciju par jaunā Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam izstrādes gaitu, iedzīvotāju priekšlikumu apkopojumu, kas saņemts jaunā Rīgas teritorijas plānojuma izstrādei.

Tāpat izstādes laikā varēs aplūkot jaunā Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam grafiskās daļas darba varianta karti ar attēlotiem attīstības priekšlikumiem *, kas ietver funkcionālo zonējumu, pieļaujamu apbūves augstumu, aizsargjoslas u.c.

Aicinām izmantot iespēju un klātienē tikties ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta speciālistiem par tematisko plānojumu risinājumiem un jaunā Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam izstrādi: pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz plkst. 18.00 Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Pilsētvides attīstītības pārvaldē, Amatu ielā 4, 5, tālrunis 67105816; pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 16.00 līdz plkst. 17.00 Rīgas domē, Rātslaukumā 1, 1. stāva vestibilā.

Visi iepriekšminētie materiāli no 2016.gada 3.novembra līdz 1.decembrim būs pieejami arī Departamenta mājas lapā internetā www.rdpad.lv.

Savukārt priekšlikumi, ierosinājumi un komentāri par 11 tematisko plānojumu projektiem un jauno Rīgas teritorijas plānojumu sūtāmi Departamentam, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, elektroniski pad@riga.lv vai klātienē iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4 vai visos Rīgas domes Klientu apkalpošanas centros līdz 2016.gada 30.decembrim.

Priekšlikumi tematiskajiem plānojumiem tiks apkopoti un izvērtēti, lai pilnveidotu tematisko plānojumu redakcijas. Pirms tematisko plānojumu apstiprināšanas Rīgas domē sabiedrība tiks iepazīstināta ar to gala redakcijām.

Pēc tematisko plānojumu apstiprināšanas, turpināsies darbs pie jaunā Rīgas teritorijas plānojuma redakcijas izstrādes, kuru paredzēts apstiprināt 2018. gadā. *Attīstības priekšlikumi – zemes gabali, par kuriem saņemti priekšlikumi kartēs attēloti kā balti laukumi, kuros funkcionālais zonējums un apbūves augstums nosakāms turpmākajā Rīgas teritorijas plānojuma izstrādes procesā.

Papildus informācija: Jaunā Rīgas teritorijas plānojuma izstrādes process tika uzsākts 2012.gadā. Līdz šim veiktas dažādas izpētes, kas nepieciešamas gan izejas datu iegūšanai un esošās situācijas apzināšanai, gan arī prognozēm un plānoto risinājumu pamatojumam, piemēram, par uzņēmējdarbībai nepieciešamām teritorijām, auto novietņu attīstību u.c.

Tāpat īstenoti dažādi sabiedrības informēšanas un līdzdalības pasākumi, piemēram, apkaimes iedzīvotāju aptaujas, sanāksmes, diskusijas u.c. Rīgas teritorijas plānojums ir Rīgas pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kur noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi Rīgas administratīvajā teritorijā. Rīgas teritorijas plānojums tiek izdots ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem, kas nozīmē, ka tas ir saistošs jebkurai fiziskajai un juridiskajai personai. Pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas, Rīgas dome ir izstrādājusi divus galvaspilsētas teritorijas plānojumus 1995.–2005. gadam un 2006.–2018. gadam.

Pašlaik ir spēkā Rīgas teritorijas plānojums 2006.-2018.gadam. 

Sandra Fomina @nadja
žurnāliste
5 gadu portālā
Bija online 31 janvārī 19:38
Meklētājs būvniecības nozarē